В Україні встановили нову дату святкування Дня молоді

Пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Зе­ленсь­кий ус­та­но­вив в Ук­ра­їні День мо­ло­ді, який від­зна­ча­ти­муть що­ро­ку 12 сер­пня, в Між­на­род­ний день мо­ло­ді.

Про це й­деться на офі­цій­но­му ін­тернет-пред­став­ниц­тві, передає Експерт.

Гла­ва дер­жа­ви під­пи­сав від­по­від­ний указ № 333/2021 з ме­тою під­трим­ки праг­нення ук­ра­їнсь­кої мо­ло­ді до ін­тегра­ції у єв­ро­пей­ську спіль­но­ту, ут­вер­джен­ня цін­ностей де­мок­ра­тії та сво­бо­ди, а та­кож ура­хо­ву­ючи іні­ці­ати­ву мо­ло­діж­них ор­га­ні­за­цій та ру­хів.

До­ку­мент на­би­рає чин­ності з 1 січ­ня 2022 ро­ку.

На­то­мість втра­тив чин­ність Указ Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни від 22 чер­вня 1994 ро­ку № 323 «Про День мо­ло­ді», від­по­від­но до яко­го це свя­то від­зна­ча­ло­ся в на­шій кра­їні що­ро­ку в ос­танню не­ді­лю чер­вня.

Новости партнеров

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии